Kdo má povinnost vykazovat?

• Povinnost vykazovat data pro Intrastat vzniká osobám (právnickým i fyzickým) pokud jsou registrovány či identifikovány k DPH v ČR, odeslaly zboží do jiného členského státu anebo přijaly zboží z jiného členského státu, a to v hodnotě dosahující prahu pro vykazování

od 1. 1. 2009 je stanoven na 8 miliónů Kč pro odeslané a na 8 miliónů Kč pro přijaté zboží.

• Povinnost začít vykazovat údaje do Intrastatu vzniká zpravodajské jednotce v průběhu kalendářního roku od měsíce, ve kterém došlo při odeslání anebo přijetí zboží k dosažení prahu pro vykazování – to je limit, který si zpravodajská jednotka musí sama počítat od začátku každého kalendářního roku anebo od přidělení DIČ k DPH, a to zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží.

• Za měsíc, ve kterém zpravodajská jednotka neprovede žádnou transakci, je povinna předat příslušnému celnímu orgánu negativní hlášení.

Využijte naší nabídky zpracovávání IntrastatU a získejte výhody, které Vám z toho plynou: úspora pracovní síly na zpracování takové evidence a nákladů na školení této síly,nemusíte sledovat změny v TARICU, případně jiné změny spojené s vykazováním pro Intrastat.Garantujeme Vám kvalitu, spolehlivost, odbornost a hlavně diskrétnost při zpracování Vašich údajů.

Office: Petra Kovářová, Janského 2442/5, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, Czech Republic, tel: +420 608 511 095, e-mail: info@e-Intrastat.cz